Discjockey & Konferencier

Vilkår for indgåelse af aftale med Martin Svanborg

Indgåelse af aftale

Vores aftale er bindende fra det øjeblik, hvor arrangør har godkendt fremsendt tilbud og beder om at få fremsendt kontrakt.
Ved indgåelse af nærværende aftale engagerer arrangøren et mobildiskotek eller en DJ med musiksamling, ikke et diskoteksanlæg.
Anlæg og andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – den optrædendes optræden må derfor kun betjenes af den optrædende eller en af ham udpeget person.
Vilkår, eller særlige aftaler, der ikke angives i fremsendte kontrakt anses som værende ikke gyldige.
Kontrakter indgåes med sædvanligt forbehold for force majeure, dog påhviler det den optrædende, at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
Nærværende aftale kan begæres ophævet på grund af miniterielt/militært forbud mod afholdelse af arrangementet, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (fx overisning eller isslag) at det er umuligt for den optrædende at nå frem.
Den optrædende søger i givet fald at skaffe en velkvalificeret erstatning.

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster.
Det er alene optrædende som afgør, hvorvidt et arrangement kan afbrydes grundet uro, trusler, manglende sikkerhed for optrædende m.v
Vælger optrædende at afbryde sit engegement, er denne berettiget til fuldt honorar.
Ved flere dages arrangementer henstår den optrædendes udstyr for arrangørens ansvar.
Værneting vedr. denne aftale er Byretten i Kolding.

Ophævelse af aftale

Martin Svanborg, kan ved enkeltdagsarrangementer begære aftalen ophævet på grund af:

– Sygdom dokumenteret ved lægeattest
– Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud
– TV eller radio engagement, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før

Ved aflysning fra arrangør, senere end 3 måneder fra arrangementets dato – debiteres hele aftalte beløb.

Evt. offentlige udgifter, herunder Koda og Gramex betales af arrangøren og er den optrædende uvedkommende.

Den optrædende er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser.
I sådanne tilfælde er den optrædende berettiget til betaling af den fulde aftalesum.

Betaling:

Der kan betales via konto-overførsel senest 8 dage før arrangementet afholdes.
Konto nummer fremgår af fremsendte kontrakt.
Ved kontant betaling foregår denne FØR arrangementet påbegyndes.
Eventuelle overtimer betales KONTANT på dato for arrangementet.
Alternativt via mobile-pay/swipp – der modtages ikke kreditkort.
Der ydes ikke kredit i form af fakturabetaling.
Såfremt den optrædende i alvorlig grad misligholder aftalen, er denne erstatningspligtig overfor arrangøren.
Den optrædendes erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til aftalesummen i indgåede aftale.

Forplejning:

Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med ikke-alkoholiske drikkevarer til den optrædende.
BEMÆRK VENLIGST – serveres der sodavand skal disse være light/zero produkter.
Ved arrangementer af mere end 4 timers varighed, skal der serveres et varmt måltid til den optrædende og dennes eventuelle hjælpere.
Arrangøren drager iøvrigt omsorg for passende opholdsrum, gerne med toiletfaciliteter, for den optrædende.

Hjælpere

Hvis der under “Tekniske vilkår” er aftalt et antal hjælpere, skal disse være til rådighed ved ankomstens samt under nedpakning.
Hjælpere skal være ædruelige, den optrædende har ret til at afvise berusede hjælpere.
Udeblevne hjælpere afregnes med kr. 750,00 +moms pr. time. Hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikrede via den optrædende, forsikringspligten påhviler arrangøren alene.

Vær opmærksom på

Arrangør skal ved bookingen oplyse, hvis der er mere end 30m afstand mellem nærmeste parkeringsplads og festlokalet, samt om udstyret skal transporteres af trapper.
Skal mere end tre trappetrin forceres, og denne oplysning ikke er givet ved aftalens indgåelse, vil arrangør blive debiteret 600,00 kr eller aftalte spilletid blive forkortet med 60 minutter.
Det påhviler iøvrigt også arrangør at oplyse, hvis evt. opstilling skal flyttes under arrangementet.
Er dette ikke oplyst forkortes spilletid med 60 minutter, eller afregnes med 600,00 kr.
Arrangøren drager ligeledes omsorg for, at der ved scenen findes strømudtag og/eller adgang til lydanlæg som specificeret under “tekniske vilkår”.
Er de angivne tekniske vilkår ikke opfyldt afgør den optrædende, om og på hvilke vilkår arrangementet kan gennemføres.